สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ

จังหวัดตรัง

เกษตรอำเภอ

  นายจุมพล  จันทร์ประทีป  
เกษตรอำเภอหาดสำราญ

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงบ้านนายสุเทพ นิรันรัตน์ เพื่อให้คำแนะนำและการรักษาโรคในพืชผักสวนครัว ได้แก่ มะเขือ ตะไคร้ พริก เป็นต้น โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงบ้านทุ่งกอ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลหาดสำราญ แนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร และนำข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วัวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการทำขนมบ้านหนองสมาน ชุมชนหาดสำราญ 3 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการทำประมงพื้นบ้าน ชุมชนหาดสำราญ 1 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มประมงบ้านโคกเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงและรับทราบหัวข้อราชการ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอหาดสำราญ ติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงเป็ดไข่ ชุมชนตะเสะ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หมู่ที่ 4 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้คำแนะแนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชร่วมยางเพื่อเสริมรายได้ในสภาวะราคายางตกต่ำ โดยปลูกสละอินโด จำนวน 1,000 ต้น ระหว่างแถวยางพารา 12 ไร่ ณ แปลงยางพารานายกิตติศักดิ์ เทศนอก หมู่ที่ 10 ตำบลหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารทะเล ชุมชนหาดสำราญ 3 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกวา หมู่ที่ 6 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการแปรรูปอาหารทะเล ชุมชนตะเสะ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตและแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร ชุมชนหาดสำราญ 2 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะชุมชนบ้านโคกออก ชุมชนหาดสำราญ 2 ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์และการเกษตรตามรอยเท้าพ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงเป็ดไข่ ชุมชนตะเสะ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ ติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชนตะเสะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หมูที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงและรับทราบหัวข้อราชการ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการทำขนมบ้านหนองสมาน ชุมชนหาดสำราญ 3 กลุ่มทำขนมบ้านหนองสมาน ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มทำปุ๋ยหมัก ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งกอ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 21 กันยายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง โดยมี นางสาวลดาวรรณ บาลประสงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมกันตรวจสอบการทำบัญชีในโครงการสร้างทักษะเเละส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้เเก่เกษตรกรรายย่อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 20 กันยายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินตรัง ส่งมอบโดโลไมด์ เพื่อใช้ปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 17 กันยายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอหาดสำราญ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์ ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติคลองท่าแซะ จำนวน 860,000 ตัว ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนบ้าหวี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 มีเกษตรกรผ่านการอบรม 50ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตะเสะ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกร กิจกรรมปลูกพืชร่วมยางพารา เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม คณะติดตาม นิเทศงาน ได้ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ เกี่ยวกับการบริหารระบบการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรของอำเภอ งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดย นายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นายอรรถพล ติงหงะ นายยุทธนา บุญงาม นางอุไรวรรณ ขาวดี และนายณรงค์ชัย ชูเพ็ง Young Smart Farmer อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการจัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2561 โดยนายนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นายอรรถพล ติงหงะ และ นายสกล เสียมไหม อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมการจัดเวที ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาทะเลรวมทรัพย์ ซึ่งภายในกลุ่มมีกิจกรรมการถักไหมพรม และการเพ้นท์ลายผ้าปาเต๊ะ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาทะเลรวมทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันมหาสมุทรโลก (kick off) โดยมีนายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการจัดขบวนแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล ตลอดจนการลดการทิ้งขยะลงทะเละ และร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณชายหาดสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหาดสำราญ (กบอ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยมีนายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารอำเภอและทีมกลั่นกรองจากภาคส่วนต่างๆที่อำเภอแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสันหลังมังกรนิล ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงและรับทราบหัวข้อราชการ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมครั้งที่ ๑ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนหาดสำราญ 2 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการให้เกษตรกรในชุมชนรับทราบ พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรมระดับชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยอำเภอหาดสำราญได้ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ด ตำบลตะเสะ ซึ่งประกอบกิจกรรมจักสานเตยปาหนัน หัตถกรรมพื้นบ้านจนได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะหมอนกลม และเสื่อตัวหนังสือ มีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมให้กำลังใจในการคัดเลือกครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย : พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้กับสมาชิกศูนย์ฯจำนวน 20 ราย โดยมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงตัวอย่าง และร่วมกันลงป้ายแปลงตัวอย่างซึ่งเป็นของนางสิ้ ชุมสกุล ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกออก หมู่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลัก การพัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ชนิดพืช ยางพารา โดยมีการพูดคุยแนวทางการดำเนินงานปี 2560 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และมอบแม่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิกศูนย์คนละ1ไร่ โดยมีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมพบปะพูดคุยบูรณาการกับโครงการ ศพก. และมีว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล ประธาน ศดปช. นายชม ชุมสกุล ประธาน ศพก. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานจัดการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีนายเสกสรร มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ เเละ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมพบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีการคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล และระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานด้านดินและปุ๋ยพร้อมด้วยประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอหาดสำราญ ว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีนายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชกล่าวเปิด และนายสมหมาย ธรรมกิจ เจ้าของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 20 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานพิธี จากนั้นร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และกิ่งหม่อน มีเกษตรกรเป้าหมาย 26 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 18 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายใหนางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน มีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมพบปะและให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทำแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผน การผลิต และปฏิทินการปลูกพืช ณ แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเกาะไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 17 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายชัยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง


วันที่ 16 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อแจ้งหัวข้อราชการ มอบหมายงาน และสรุปผลงานกิจกรรมต่างๆของเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง


วันที่ 13 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แนวทางการเชื่อมโยงการทำงานและความร่วมมือระหว่าง ศจช.หลัก และศจช.เครือข่าย ซึ่งจัดโดย กลุมงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีนายชัยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ เข้าร่วมการจัดอบรมการขับเคลื่อนดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินตรัง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดสำราญ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช และปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 26 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชน มีการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ป้องกันและกำจัดโรครากขาวยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าของพืชผัก โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง มีเกษตรกรเป้าหมาย 20 คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามแก่เกษตรกร


นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีพัฒนาเกษตรกรต้นแบบปราดเปรื่องระดับอำเภอ (Smart Farmer) มีการกรอกแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Famer ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559


นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชน มีการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้กับโรครากขาวยางพาราและโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผัก มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้าหวี (บ้านนายตะเหลบ จิตเที่ยง) หมู่ 3 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559


วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและมอบแนวทางการจัดทำแผน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ พบปะและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ บ้านเลขที่ 211 หมู่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนายไพศาล สามทอง ผู้นำเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและตั้งใจพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพและเกิดประโยชน์แก่เพื่อนบ้านชาวหาดสำราญ


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฎิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมด้วยตัวเเทนอาสาสมัครเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ รับการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของอำเภอ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ นำคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดย นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนและติดตามการปรับปรุงศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดสำราญ(ศพก.) โดยมี นายชม ชุมสกุล เจ้าของศูนย์ฯ ให้การต้อน ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฎิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อชี้แจงงานและรับทราบหัวข้อราชการ มอบหมายงาน สรุปผลงานและกิจกรรมต่างๆของเดือนที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 

หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โทร. 0-7520-8785