สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ

จังหวัดตรัง

เกษตรอำเภอ

  นายจุมพล  จันทร์ประทีป  
เกษตรอำเภอหาดสำราญ

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

 วันที่ 30 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมร่วมทั้งวางแผนปรับปรุงศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 29 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 29 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญมอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 26 มกราคม 2561 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานประชุมประชาคมหมู่บ้านทุ่งเปลว หมู่ที่ 3 ตำบลตะเสะ โดยนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวพัทธนันท์ บุญคง และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ มัสยิดบ้านทุ่งเปลว หมู่ที่ 3 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 26 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นางสาวจันจิรา ขันเงิน และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 25 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นางสาวจันจิรา ขันเงิน และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 25 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยระดับอำเภอ การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตรัง โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาวเป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังวันที่ 24 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป พร้อมด้วยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นางสาวจันจิรา ขันเงิน และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานจังหวัดตรัง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง มาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 24 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสัก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 23 มกราคม 2561 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มและการพัฒนาอาชีพการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนบ้าหวีจังหวัดตรัง ภายใต้แผนบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง


วันที่ 23 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวจันจิรา ขันเงิน นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในอำเภอหาดสำราญ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังมาให้ความรู้ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 19 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 18 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยแม่บ้านเกษตรกรอำเภอหาดสำราญ ศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการศึกษาดูงานโครงการเกี่ยวเนื่องจากพระราชดำริ การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมทั้งระบบตลาดการเกษตร ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2561


วันที่ 18 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 18 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเกษตรจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด เกษตรอำเภอทั้ง 77 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


วันที่ 15 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวจันจิรา ขันเงิน นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ดตะเสะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 15 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวจันจิรา ขันเงิน นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มเครื่องแกงตำมือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 15 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวจันจิรา ขันเงิน นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561 พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนทองสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 15 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวจันจิรา ขันเงิน นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล หมู่ที่ 6 ชุมชนหาดสำราญ 3 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2561นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โดยนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ ได้มอบหมายให้นางอุไรวรรณ ขาวดี และนายณรงค์ชัย ชูเพ็ง Young Smart Farmer ของอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 โดยมี นายเสนอ รัตนสำเนียง ผู้อำนวยกายการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายภานุพงศ์ สามทอง ปศุสัตว์ตำบลหาดสำราญ ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มเลี้ยงนกกระทา หมู่ที่ 7 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2561 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นเเบบ ระดับจังหวัด โดยนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำอาสาสมัครเกษตรกรอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


วันที่ 10 มกราคม 2561 นายนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อชี้แจงงานและรับทราบข้อราชการ พร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 10 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง และ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอำนาจ เซ่งเซี่ยง และ นางนิตยา จันทร์ประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมประเมิน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนนาทะเลรวมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกออกหมู่ 8 และวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสัตว์และการเกษตรตามรอยเท้าพ่อ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นางสาวพัทธนันท์ บุญคง และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามให้คำแนะนำการดูแลรักษาการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 9 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวพัทธนันท์ บุญคง และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พร้อมทั้งแนะนำการใช้ข้อมูลสารสนเทศ การจับพิกัดพื้นที่ โดยใช้โปรแกรม GPS Test ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 8 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวจันจิรา ขันเงิน และ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 มกราคม 2561 นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2561 โดย มีนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 4 มกราคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวจันจิรา ขันเงิน นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (ปาล์มน้ำมัน) กิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง สำนักงานสหกรณ์หาดสำราญ และสำนักงานสหกรณ์ปะเหลียน ร่วมจัดอบรม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหาดสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมระดับหมู่บ้าน เพื่อชี้เเจงเเละประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เเละการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561 เเละร่วมเตรียมการพิธียกช่อฟ้า ปิดทองฝังลูกนิมิต ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ วัดในเขา หมู่ที่1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (ปาล์มน้ำมัน) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และได้มีการคิดคำนวณสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหาดสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โดยนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกออก หมู่ 8 อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกรผู้นำ จำนวน 50 ราย โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการให้ความรู้ ได้แก่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ปะเหลียน ชลประทานจังหวัดตรัง ประมงอำเภอหาดสำราญ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง มีนายชม ชุมสกุล ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ศพก. อำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยอำเภอหาดสำราญได้ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ด ตำบลตะเสะ ซึ่งประกอบกิจกรรมจักสานเตยปาหนัน หัตถกรรมพื้นบ้านจนได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะหมอนกลม และเสื่อตัวหนังสือ มีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมให้กำลังใจในการคัดเลือกครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย : พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้กับสมาชิกศูนย์ฯจำนวน 20 ราย โดยมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงตัวอย่าง และร่วมกันลงป้ายแปลงตัวอย่างซึ่งเป็นของนางสิ้ ชุมสกุล ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกออก หมู่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลัก การพัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ชนิดพืช ยางพารา โดยมีการพูดคุยแนวทางการดำเนินงานปี 2560 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และมอบแม่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิกศูนย์คนละ1ไร่ โดยมีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมพบปะพูดคุยบูรณาการกับโครงการ ศพก. และมีว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล ประธาน ศดปช. นายชม ชุมสกุล ประธาน ศพก. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานจัดการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีนายเสกสรร มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ เเละ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมพบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีการคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล และระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานด้านดินและปุ๋ยพร้อมด้วยประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอหาดสำราญ ว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีนายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชกล่าวเปิด และนายสมหมาย ธรรมกิจ เจ้าของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 20 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานพิธี จากนั้นร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และกิ่งหม่อน มีเกษตรกรเป้าหมาย 26 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 18 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายใหนางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน มีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมพบปะและให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทำแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผน การผลิต และปฏิทินการปลูกพืช ณ แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเกาะไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 17 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายชัยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง


วันที่ 16 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อแจ้งหัวข้อราชการ มอบหมายงาน และสรุปผลงานกิจกรรมต่างๆของเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง


วันที่ 13 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แนวทางการเชื่อมโยงการทำงานและความร่วมมือระหว่าง ศจช.หลัก และศจช.เครือข่าย ซึ่งจัดโดย กลุมงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีนายชัยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ เข้าร่วมการจัดอบรมการขับเคลื่อนดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินตรัง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดสำราญ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช และปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 26 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชน มีการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ป้องกันและกำจัดโรครากขาวยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าของพืชผัก โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง มีเกษตรกรเป้าหมาย 20 คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามแก่เกษตรกร


นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีพัฒนาเกษตรกรต้นแบบปราดเปรื่องระดับอำเภอ (Smart Farmer) มีการกรอกแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Famer ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559


นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชน มีการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้กับโรครากขาวยางพาราและโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผัก มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้าหวี (บ้านนายตะเหลบ จิตเที่ยง) หมู่ 3 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559


วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและมอบแนวทางการจัดทำแผน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ พบปะและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ บ้านเลขที่ 211 หมู่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนายไพศาล สามทอง ผู้นำเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและตั้งใจพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพและเกิดประโยชน์แก่เพื่อนบ้านชาวหาดสำราญ


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฎิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมด้วยตัวเเทนอาสาสมัครเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ รับการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของอำเภอ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ นำคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดย นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนและติดตามการปรับปรุงศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดสำราญ(ศพก.) โดยมี นายชม ชุมสกุล เจ้าของศูนย์ฯ ให้การต้อน ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฎิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อชี้แจงงานและรับทราบหัวข้อราชการ มอบหมายงาน สรุปผลงานและกิจกรรมต่างๆของเดือนที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 

หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โทร. 0-7520-8785