สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ

จังหวัดตรัง

เกษตรอำเภอ

  นายจุมพล  จันทร์ประทีป  
เกษตรอำเภอหาดสำราญ

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมครั้งที่ ๑ ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนหาดสำราญ 1 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการให้เกษตรกรในชุมชนรับทราบ พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนและร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรมระดับชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และบริการการเกษตร โดยมี นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอย่านตาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพและกลุ่มสัมมาชีพ ระดับจังหวัดตรัง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย ประชาชน ปราชญ์สัมมาชีพ ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกออก หมู่ที่ 6 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพและกลุ่มสัมมาชีพ ระดับจังหวัดตรัง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย ประชาชน ปราชญ์สัมมาชีพ ณ บ้านบ้าหวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ โดยนายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายอรรถพล ติงหงะ ตัวแทนเกษตรกรอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการออมภาคครัวเรือนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ ภายใต้โครงการบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงและรับทราบหัวข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 และรับมอบนโยบาย​ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายเนติวิทย์ ขาวดี ปลัดอาวุโส นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ นายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านการประมง พร้อมทั้งคัดกรองเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียนการทำการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายนิกร ชิดเชื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ผลไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลตะเสะจัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย กลไกการบริหารงาน และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกออก ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลหาดสำราญจัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย กลไกการบริหารงาน และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกค่าย ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ โดยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ โดยนางสาวจันจิรา ขันเงิน และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอหาดสำราญ ร่วมสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีทีมผู้ตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดตรังมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสันหลังมังกรนิล อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑  สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
นายสมชายบริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง  เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับอำเภอ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง


วันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลหาดสำราญจัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน เพื่อกำหนดกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถดำเนินการเองได้ และร่วมมือปฏิบัติกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านควนล้อน ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ระดับเขต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา


วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ กล่าวรายงาน ซึ่งนายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญได้ออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านบ้าหวี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญและนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้เเก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อชี้แจงงาน มอบหมายงาน และรับทราบหัวข้อราชการ พร้อมทั้งทบทวนการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง ด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยได้ส่งมอบไก่พื้นเมือง จำนวน 250 ตัว ให้แก่เกษตรกร 25 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอหาดสำราญ และนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมกันปล่อยหอยขมในกระชัง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลตะเสะ จัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการระดับหมู่บ้าน ณ มัสยิดบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลหาดสำราญ จัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายภานุพงศ์ สามทอง ปศุสัตว์ตำบลหาดสำราญ ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง ด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยได้ส่งมอบไก่ไข่ จำนวน 250 ตัว ให้แก่เกษตรกร 25 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวจันจิรา ขันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการระดับหมู่บ้าน ณ มัสยิดบ้านนาทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวจันจิรา ขันเงิน และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง ด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างอาชีพแก่เกษตรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยได้ส่งมอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ จำนวน 25 กระสอบ (25 ครัวเรือน) และข้าวเปลือกสำหรับไก่พื้นเมือง จำนวน 50 กระสอบ (25 ครัวเรือน) ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จัดเวทีขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการระดับหมู่บ้าน ณ สำนักสงฆ์บ้าหวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวจันจิรา ขันเงิน และนางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (ปาล์มน้ำมัน) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และได้มีการคิดคำนวณสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหาดสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โดยนายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวพัทธนันท์ บุญคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกออก หมู่ 8 อำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมย่อย พัฒนาเกษตรกรผู้นำ จำนวน 50 ราย โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการให้ความรู้ ได้แก่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ปะเหลียน ชลประทานจังหวัดตรัง ประมงอำเภอหาดสำราญ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง มีนายชม ชุมสกุล ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ศพก. อำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยอำเภอหาดสำราญได้ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรนาชุมเห็ด ตำบลตะเสะ ซึ่งประกอบกิจกรรมจักสานเตยปาหนัน หัตถกรรมพื้นบ้านจนได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะหมอนกลม และเสื่อตัวหนังสือ มีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมให้กำลังใจในการคัดเลือกครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย : พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ให้กับสมาชิกศูนย์ฯจำนวน 20 ราย โดยมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงตัวอย่าง และร่วมกันลงป้ายแปลงตัวอย่างซึ่งเป็นของนางสิ้ ชุมสกุล ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกออก หมู่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลัก การพัฒนาศูนย์เครือข่าย กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ชนิดพืช ยางพารา โดยมีการพูดคุยแนวทางการดำเนินงานปี 2560 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และมอบแม่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิกศูนย์คนละ1ไร่ โดยมีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมพบปะพูดคุยบูรณาการกับโครงการ ศพก. และมีว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล ประธาน ศดปช. นายชม ชุมสกุล ประธาน ศพก. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานจัดการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีนายเสกสรร มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ เเละ นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมพบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีการคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล และระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานด้านดินและปุ๋ยพร้อมด้วยประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอหาดสำราญ ว่าที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยมีนายเรืองเดช นิเวศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชกล่าวเปิด และนายสมหมาย ธรรมกิจ เจ้าของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 20 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานพิธี จากนั้นร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และกิ่งหม่อน มีเกษตรกรเป้าหมาย 26 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 18 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายใหนางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน มีนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ ร่วมพบปะและให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทำแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผน การผลิต และปฏิทินการปลูกพืช ณ แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเกาะไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 17 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายชัยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นกันเอง


วันที่ 16 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อแจ้งหัวข้อราชการ มอบหมายงาน และสรุปผลงานกิจกรรมต่างๆของเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง


วันที่ 13 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน แนวทางการเชื่อมโยงการทำงานและความร่วมมือระหว่าง ศจช.หลัก และศจช.เครือข่าย ซึ่งจัดโดย กลุมงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีนายชัยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 12 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวลีลา เที่ยงธรรม และนางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ เข้าร่วมการจัดอบรมการขับเคลื่อนดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง


วันที่ 11 มกราคม 2560 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินตรัง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดสำราญ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช และปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 26 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชน มีการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ป้องกันและกำจัดโรครากขาวยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าของพืชผัก โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง มีเกษตรกรเป้าหมาย 20 คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามแก่เกษตรกร


นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีพัฒนาเกษตรกรต้นแบบปราดเปรื่องระดับอำเภอ (Smart Farmer) มีการกรอกแบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Famer ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559


นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชน มีการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้กับโรครากขาวยางพาราและโรครากเน่าโคนเน่าของพืชผัก มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้าหวี (บ้านนายตะเหลบ จิตเที่ยง) หมู่ 3 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559


วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและมอบแนวทางการจัดทำแผน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ พบปะและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ บ้านเลขที่ 211 หมู่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนายไพศาล สามทอง ผู้นำเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและตั้งใจพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพและเกิดประโยชน์แก่เพื่อนบ้านชาวหาดสำราญ


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฎิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมด้วยตัวเเทนอาสาสมัครเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ รับการติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดยนายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของอำเภอ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ นำคณะทำงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นำโดย นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนและติดตามการปรับปรุงศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหาดสำราญ(ศพก.) โดยมี นายชม ชุมสกุล เจ้าของศูนย์ฯ ให้การต้อน ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวสุณี ศุภกีรติโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฎิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้นางสาวลีลา เที่ยงธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นางสาวสกาวเดือน แก้วกับเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายจุมพล จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอหาดสำราญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อชี้แจงงานและรับทราบหัวข้อราชการ มอบหมายงาน สรุปผลงานและกิจกรรมต่างๆของเดือนที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 

หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โทร. 0-7520-8785