สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ

จังหวัดตรัง

เกษตรอำเภอ

  นายจุมพล  จันทร์ประทีป  
เกษตรอำเภอหาดสำราญ

เมนู

 • ประวัติอำเภอ

 • ข้อมูลอำเภอ
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • แผนที่อำเภอ

 • แผนที่ Zoning

ข้อมูลอำเภอ

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การประกวด/คัดเลือก
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 • ายการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน
 • การจัดการความรู้ KM
สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ 

หมู่ที่ 9 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โทร. 0-7520-8785